sobota 04 Lipiec 2020
Imieniny: Elżbiety, Jacka i Józefa
 • baner_górny_gops

Oferta pracy

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel/fax. 056 683 54 04
e-mail: gops-gd@wp.pl, gops@uggolub-dobrzyn.pl
Pl.1000-lecia 22A, (II piętro)
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 878-16-15-573
kierownik: Daniela Kaleta

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW
KIEROWNIK GOPS
Daniela Kaleta - 531 540 123, 56 683 54 04 (wew. 50)

PRACOWNICY SOCJALNI
- 56 683 54 04 (wew. 51)
Anna Dębiec

Anna Miętka
Małgorzata Kamińska
Jolanta Lazarowska
Ewa Iwińska

ŚWIADCZENIA RODZINNE  I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Katarzyna Welc - 56 683 54 04 (wew. 54)


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
Iwona Welc - 56 683 54 04 (wew. 54)


KSIĘGOWOŚĆ
Robert Obara - 56 683 54 04 (wew. 51)

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Piotr Juzoń

Tel: +48 500 200 632

Fax:+48 (32) 268 44 11

abIData s.c.

ul. 11 Listopada 1

41-300 Dąbrowa Górnicza
07 Marzec 2016

OGŁOSZENIE NR 1.2016

z dnia 07 marca 2016r.

O NABORZE NA STANOWISKA URZĘDNICZE

Na podstawie art. 11 ust 2 ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202 z późn. zm.), Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze.

1. Określenie stanowiska: Referent – 2 osoby.
2.
Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych,
3) co najmniej wykształcenie średnie (wskazane ukierunkowanie: administracja publiczna),
4) przynajmniej 6 - miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
5) znajomość ustaw:

 • o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • o świadczeniach rodzinnych,
 • o finansach publicznych,
 • o dostępie do informacji publicznej,
 • o ochronie danych osobowych,
 • kodeks postępowania administracyjnego,

6) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
7) niekaralność,
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku,
9) nieposzlakowana opinia.

3. Wymagania dodatkowe:

1) umiejętność pracy w zespole, łatwość komunikowania się i przekazywania informacji,
2) systematyczność, dokładność, wysoka kultura osobista,
3) samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość,
4) umiejętność pracy pod presją czasu,
5) umiejętność analitycznego myślenia.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Prowadzenie postępowań w sprawie przyznania i wypłacenia świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci:

   • przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci łącznie z pełną dokumentacją wynikającą z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

   • przygotowywanie decyzji administracyjnych;

   • sporządzanie listy wypłat świadczeń pieniężnych;

   • prowadzenie postępowań w sprawie niezależnie pobranych świadczeń oraz zwrotu świadczeń;

   • prowadzenie rejestrów wniosków, wydawanych decyzji i kartotek świadczeniobiorców (w tym w wersji elektronicznej).

2) Opracowywanie zapotrzebowań na środki na pomoc państwa w wychowywania dzieci.
3) Sporządzanie sprawozdań z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (w tym w wersji elektronicznej).

5.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) praca biurowa w siedzibie pracodawcy,
2) pełen wymiar czasu pracy,
3) umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.


6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej (nazwa zakładu, okres zatrudnienia, stanowisko, wykaz wykonywanych podstawowych zadań);
3) kwestionariusz osobowy dla osobowy ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kopie dyplomu i innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe i umiejętności,
5) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
6) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 18 marca 2016r. do godz. 10:00;

  • osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu,
   ul. Plac Tysiąclecia 22A, w godzinach pracy Ośrodka w biurze nr 1,

  • pocztą przesyłając na w/w adres (decyduje data wpływu).

Dokumenty aplikacyjne tj. list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z póź. zm.).

Oferty które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

8. Inne informacje:

Kandydaci - nie więcej niż pięciu wyłonionych z kandydatów spełniających warunki formalne - zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacje o wyniku naboru zostanie umieszczona:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Golubiu-Dobrzyniu (www.golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl),

 • na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu (www.gops.uggolub-dobrzyn.pl),

 • na tablicy informacyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Plac Tysiąclecia 22A.

Dodatkowe Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56 683 54 04 ,

Daniela Kaleta

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Golubiu-Dobrzyniu

facebook
youtube
instagram