wtorek 11 Maj 2021
Imieniny: Igi, Filipa i Franciszka
 • baner_górny_gops

Pomoc Społeczna

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel/fax. 056 683 54 04
e-mail: gops-gd@wp.pl, gops@uggolub-dobrzyn.pl
Pl.1000-lecia 22A, (II piętro)
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 878-16-15-573
kierownik: Daniela Kaleta

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW
KIEROWNIK GOPS
Daniela Kaleta - 531 540 123, 56 683 54 04 (wew. 50)

PRACOWNICY SOCJALNI
- 56 683 54 04 (wew. 51)
Anna Dębiec

Anna Miętka
Małgorzata Kamińska
Jolanta Lazarowska
Ewa Iwińska

ŚWIADCZENIA RODZINNE  I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Katarzyna Welc - 56 683 54 04 (wew. 54)


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
Iwona Welc - 56 683 54 04 (wew. 54)


KSIĘGOWOŚĆ
Robert Obara - 56 683 54 04 (wew. 51)

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Piotr Juzoń

Tel: +48 500 200 632

Fax:+48 (32) 268 44 11

abIData s.c.

ul. 11 Listopada 1

41-300 Dąbrowa Górnicza

POMOC SPOŁECZNA

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać,wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej. Realizując zadania pomocy społecznej współpracują oni, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi,Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt.

   

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

 •  przyznawaniu i realizacja przewidzianych ustawami świadczeń i usług,
 •  pracy socjalnej,
 •  prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 •  analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
 •  rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy.

 

   Główne cele pomocy społecznej:

 • wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie, w miarę możliwości, do ich życiowego usamodzielnienia i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,

 • zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym

 • zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,

 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,

 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,

 • stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb występujących na terenie gminy.

 

Świadczenia pieniężne

O pomoc finansową mogą starać się osoby, które spełniają warunki określone
w ustawie o pomocy społecznej tj.:

 1. Podstawowy warunek dla wszystkich zasiłków - trudna sytuacja życiowa związana w szczególności z: sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą, przemocą w rodzinie, ochroną ofiar handlu ludźmi, ochroną macierzyństwa, problemami rodzin niepełnych i wielodzietnych, trudnościami w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, problemami w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze, chorobą alkoholową lub narkomanią, zdarzeniem losowym, klęską żywiołową lub ekologiczną, lub innymi okolicznościami uzasadniającymi udzielenie pomocy społecznej.

 2. Drugi warunek - trudna sytuacja finansowa tzn. miesięczny dochód osoby lub rodziny ubiegającej się pomoc nie może być wyższy od kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1).

Należy pamiętać, że oba wymienione warunki muszą być spełnione jednocześnie.

Prawo do świadczeń  przysługuje osobom i rodzinom, których posiadane dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej.

Od dnia 1 października 2015r. jest nim dochód nie przekraczający kwoty:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - 634,00 zł,

 • natomiast dla osoby w rodzinie – 514,00 zł/osobę.

 • dochód z 1 ha przeliczeniowego - 288,00 zł.


Za
siłek stały - świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie do kryterium ustawowego.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie.

 • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

 Zasiłek okresowy: świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz o zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych,zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, w okresie oczekiwania na wypłatę świadczeń wynikających z uprawnień w ramach innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek okresowy nie może być niższy niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłek celowy - świadczenie fakultatywne (uznaniowe) przyznawane na podstawie art.39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów żywności , leków, opału ,odzieży, kosztów pogrzebu, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną.

Specjalny zasiłek celowy na podstawie art.41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznawany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Świadczenia niepieniężne

Pomoc w postaci schronienia - następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych.

Pomoc w postaci posiłku jeden gorący posiłek dziennie przyznawany dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole realizowany w formie zakupu posiłków.

Sprawienie pogrzebu - zadanie gminy o charakterze obowiązkowym, zgodnie z wyznaniem zmarłego w przypadku braku możliwości sprawienia pochówku przez rodzinę lub inne osoby.

Usługi opiekuńcze - przysługują w myśl art.50 ustawy o pomocy społecznej osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawieni.

Dom Pomocy Społecznej (DPS) - w razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę osoba wymagająca opieki całodobowej może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej (art 54 ustawy o pomocy społecznej).

 

Niezależnie od kryterium dochodowego osobom i rodzinom udzielana jest pomoc w postaci pracy socjalnej. Pracownicy socjalni udzielają pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, włączenia społecznego czy poradnictwa.

Jeżeli Ty i Twoja rodzina znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków, zgłoś się do pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Możesz złożyć wniosek o pomoc osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Zgłoszenia może również dokonać Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą lub jej przedstawiciel ustawowy.
* Pomoc społeczna może być też udzielana z urzędu.

Przyznanie świadczenia pomocy społecznej musi być zawsze poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego (środowiskowego) w Twoim miejscu stałego zamieszkania lub w miejscu czasowego pobytu. Dlatego też pracownik socjalny, który zgłosi się do Ciebie – przeprowadzi z Tobą wywiad, na podstawie którego dokona oceny Twojej sytuacji życiowej, występujących problemów i zakresu potrzeb.

Wywiad środowiskowy przeprowadza się w terminie 14 dni roboczych od chwili zgłoszenia (w sytuacjach nagłych – w ciągu dwóch dni).

Sposób przeprowadzania wywiadu środowiskowego reguluje Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2016, poz. 1406 z późn. zm.).

Wszelkie informacje, jakie przekażesz pracownikowi socjalnemu podczas wywiadu objęte są ochroną zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i wykorzystywane wyłącznie do celów przyznania świadczeń. Dlatego też, pracownik socjalny będzie pytał nie tylko o informacje dotyczące Ciebie, ale też osób wspólnie z Tobą zamieszkujących i gospodarujących.

Oprócz danych dotyczących :

 • posiadanych źródeł dochodów,

 • sytuacji zawodowej, zdrowotnej i rodzinnej,

pracownik socjalny może również domagać się od Ciebie złożenia oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym. Odmowa złożenia takiego oświadczenia może być podstawą do odmowy przyznania świadczenia.

W świetle ustawy o pomocy społecznej :

 • rodzina – to osoby spokrewnione lub nie spokrewnione, pozostające w faktycznym związku wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

 • za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

  • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

  • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,

  • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

  Do dochodów nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze oraz świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Uwaga !

W razie wystąpienia dysproporcji między wysokością dochodu udokumentowaną przez Ciebie i Twoją rodzinę, a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, osoba upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

Do czego jesteś zobowiązany :

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Brak współdziałania, a w szczególności :

 • odmowa zawarcia kontraktu socjalnego, lub niedotrzymanie jego postanowień,

 • nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych, o których mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 • nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną ,

 • marnotrawienie przyznanych świadczeń

  będą stanowić podstawę do :

 • odmowy przyznania lub ograniczenia świadczeń,

 • wstrzymania świadczeń pieniężnych.

Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej. Od każdej decyzji służy prawo odwołania. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

facebook
youtube
instagram