wtorek 11 Maj 2021
Imieniny: Igi, Filipa i Franciszka
 • baner_górny_gops

POPŻ - PODPROGRAM 2017

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel/fax. 056 683 54 04
e-mail: gops-gd@wp.pl, gops@uggolub-dobrzyn.pl
Pl.1000-lecia 22A, (II piętro)
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 878-16-15-573
kierownik: Daniela Kaleta

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW
KIEROWNIK GOPS
Daniela Kaleta - 531 540 123, 56 683 54 04 (wew. 50)

PRACOWNICY SOCJALNI
- 56 683 54 04 (wew. 51)
Anna Dębiec

Anna Miętka
Małgorzata Kamińska
Jolanta Lazarowska
Ewa Iwińska

ŚWIADCZENIA RODZINNE  I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Katarzyna Welc - 56 683 54 04 (wew. 54)


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
Iwona Welc - 56 683 54 04 (wew. 54)


KSIĘGOWOŚĆ
Robert Obara - 56 683 54 04 (wew. 51)

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Piotr Juzoń

Tel: +48 500 200 632

Fax:+48 (32) 268 44 11

abIData s.c.

ul. 11 Listopada 1

41-300 Dąbrowa GórniczaInformujemy, że  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu kontynuuje współpracę z Bankiem Żywności w Grudziądzu w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
    
Szczegółowe informacje dotyczące programu, aktualnych i przyszłych działań w tym obszarze w gminie można uzyskać bezpośrednio u pracowników socjalnych, w siedzibie Ośrodka oraz pod numerem telefonu 56 683 54 04.  
Ponadto informacje dotyczące Programu będą zamieszczane na bieżąco na naszej stronie internetowej.

Osoby, które zostały zakwalifikowane do Programu będą o terminiach i miejscu wydawania żywności informowane osobiście oraz na stronie internetowej GOPS.

INFORMACJE  OGÓLNE O PROGRAMIE

    Program Operacyjny POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
 
    Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym przyczyniać się ma do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

PODPROGRAM 2017

OKRES REALIZACJI PODPROGRAMU: 15.07.2017- 15.07.2018.

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: październik  2017 – czerwiec 2018
 
KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

 • Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej tzn. określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie. Od 1 stycznia 2017 roku dochód uprawniający do korzystania z pomocy społecznej w ramach Programu nie może przekroczyć 200% kryteriów określonych w/w ustawą o pomocy społecznej tj.:
 • 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej
 • 1028 zł dla osoby w rodzinie,


Pomoc w ramach Programu udzielana  jest w postaci systematycznego dostarczania  artykułów spożywczych lub posiłków osobom najbardziej potrzebującym.
   
       2.  Sposób kwalifikacji:

 • OPS wydają osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej lub przekazują OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób
 • OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do wytycznych IZ dla Podprogramu 2017. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;
 • OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 6 do wytycznych IZ dla Podprogramu 2017.


ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków:
    a. paczka żywnościowa składa  się z co najmniej trzech artykułów spożywczych
      z różnych grup towarowych wchodzących skład zestawu. Zestaw roczny artykułów
            spożywczych na 1 osobę   w Podprogramie 2017  obejmuje:

 • makaron jajeczny - 4,5 kg
 • makaron kukurydziany bezglutenowy – 0,5 kg
 • ryż biały – 4,0 kg
 • kasza gryczana – 2,0 kg
 • herbatniki – 0,6 kg
 • mleko UHT – 7,0 l
 • ser podpuszczkowy dojrzewający – 2,4 kg
 • groszek z marchewką – 4,0 kg
 • fasola biała – 4,0 kg
 • buraczki wiórki – 1,05 kg
 • koncentrat pomidorowy – 1,76 kg
 • powidła śliwkowe – 1,5 kg
 • gulasz wieprzowy z warzywami – 1,7 kg
 • filet z makreli w oleju – 1,7 kg
 • szynka drobiowa – 3,0 kg
 • szynka wieprzowa – 2,1 kg
 • pasztet wieprzowy – 0,64 kg
 • cukier biały – 4,0 kg
 • olej rzepakowy – 4,0 l
 • miód wielokwiatowy – 0,4 l
 • kabanos wieprzowy – 0,36 kg.

     b. posiłek to każdy posiłek przygotowany w OPL (np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych): śniadanie, II śniadanie, obiad,  podwieczorek, kolacja
                – w szczególności gorący posiłek.
        2. Paczki będą wydawane osobom potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji.
        3. W uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji lub zwiększyć liczbę opakowań.

 • W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin.
 • Żywność w ramach POPŻ wydawana jest osobom potrzebującym nieodpłatnie.    Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są także do prowadzenia działań w ramach środków towarzyszących mających na celu w szczególności:

 • włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 • pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 • wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.


    Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych organizacji, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w formie:

 • warsztatów kulinarnych dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
 • warsztatów dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia,
 • programów edukacyjnych mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
 • warsztatów edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).


    Dodatkowo, każda z organizacji partnerskich regionalnych (OPR – np. Banki Żywności) i organizacji partnerskich lokalnych (OPL – m.in. organizacje partnerskie Banków Żywności) we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej (OPS) zobowiązana jest:

 • dostarczać odbiorcom pomocy informacje o miejscach, w których osoby mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz pomoc osobom potrzebującym w korzystaniu z takich działań,
 • współpracować z OPS w celu udzielenia pomocy osobom korzystającym ze wsparcia FEAD na drodze do aktywizacji społecznej,
 • oceniać w uzgodnieniu z OPS czy poszczególne osoby objęte pomocą żywnościową wymagają wsparcia aktywizacyjnego oraz informować odbiorców końcowych o możliwościach uzyskania takiego wsparcia ze środków EFS w poszczególnych regionach (informowanie o możliwości uczestnictwa w konkretnych projektach),
 • kierować osoby zgłaszające chęć korzystania z pomocy żywnościowej do OPS celem oceny w zakresie możliwości objęcia wsparciem aktywizacyjnym.

 
SKŁADANIE SKARG PRZEZ OSOBY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCE:
    Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji żywności do:

 • Banku Żywności w Grudziądzu
 • Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie.

Więcej informacji na temat PO PŻ można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie:
http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020.
Kliknij filmik informacyjny poniżej:Zaktualizowano: 19.02.2018r.

facebook
youtube
instagram