wtorek 11 Maj 2021
Imieniny: Igi, Filipa i Franciszka
  • baner_górny_gops

Projekt Klub Integracji Społecznej "Aktywni razem"

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel/fax. 056 683 54 04
e-mail: gops-gd@wp.pl, gops@uggolub-dobrzyn.pl
Pl.1000-lecia 22A, (II piętro)
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 878-16-15-573
kierownik: Daniela Kaleta

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW
KIEROWNIK GOPS
Daniela Kaleta - 531 540 123, 56 683 54 04 (wew. 50)

PRACOWNICY SOCJALNI
- 56 683 54 04 (wew. 51)
Anna Dębiec

Anna Miętka
Małgorzata Kamińska
Jolanta Lazarowska
Ewa Iwińska

ŚWIADCZENIA RODZINNE  I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Katarzyna Welc - 56 683 54 04 (wew. 54)


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
Iwona Welc - 56 683 54 04 (wew. 54)


KSIĘGOWOŚĆ
Robert Obara - 56 683 54 04 (wew. 51)

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Piotr Juzoń

Tel: +48 500 200 632

Fax:+48 (32) 268 44 11

abIData s.c.

ul. 11 Listopada 1

41-300 Dąbrowa Górnicza

Gmina Golub-Dobrzyń/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu zaprasza do udziału w projekcie Klub Integracji Społecznej ”Aktywni razem”

Co oferujemy:     bezpłatny udział w pakiecie zajęć reintegracji zawodowej i społecznej:

-zajęcia  komputerowe, kursy i szkolenia zawodowe,

- warsztaty interpersonalne i komunikacji społecznej, autoprezentacji,

- 6 m-czne staże zawodowe,  pośrednictwo pracy - doradztwo psychologiczne i zawodowe,
                                                                                       

-wsparcie i pomoc psychologiczna   -wsparcie i pomoc terapeutyczna, pomoc prawna,

-zajęcia integracyjne-wyjazdy, wizyty studyjne, pikniki, wycieczki,

-możliwość podjęcia nauki w systemie zaocznym lub wieczorowym -pośrednictwo pracy

Do kogo skierowana oferta: mieszkańcy gminy Golub-Dobrzyń, osoby w wieku aktywności zawodowej, osoby zagrożone  ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym, bezrobotne, nieaktywne zawodowo, z niskimi kwalifikacjami zawodowymi, osoby niepełnosprawne.

Jak wziąć udział: Wystarczy wypełnić i złożyć  deklarację uczestnictwa w projekcie. Deklaracje są dostępne: - na stronie internetowej www.uggolub-dobrzyn.pl w zakładce GOPS   - w siedzibie GOPS w Golubiu-Dobrzyniu przy ul. Plac 1000 lecia 22a

                                                    Masz kilka możliwości:

  1.  Złóż deklarację w biurze GOPS- adres j.w godz. 7.30-15.30
  2. Wyślij deklarację poczta na adres biura j.w
  3. Zgłoś uczestnictwo na adres mailowy: gops-gd@wp.pl
  4. Dokonaj zgłoszenia telefonicznie  pod nr tel. 570818607

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9.Solidarne społeczeństwo, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko_Pomorskiego na lata 20174-2020

 

Pobierz:

INFORMACJE Projekt Klub Integracji Społecznej „Aktywni razem”

Deklaracja uczestnictwaW Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany jest projekt Klub Integracji Społecznej ''Aktywni Razem''


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przy udziale dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działanie RPKP.09.02.00 Włączenie społeczne, Poddziałanie RPKP.09.02.01 Aktywne włączenie społeczne.

Okres realizacji projektu  01.01.2019-31.12.2020r.

Postęp rzeczowy projektu od m-ca stycznia 2019r.
Od m-ca lutego 2019r. w ramach realizacji zadań projektowych rozpoczęły się zadania związane z indywidualnym wsparciem uczestników. Do projektu zrekrutowano 20 uczestników- mieszkańcy gminy Golub-Dobrzyń- osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, również z niepełnosprawnościami. Systematycznie trwają zajęcia przewidziane dla uczestników mające na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych min. indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, indywidualne wsparcie psychologiczne. W ramach zadań zrealizowano już cykl warsztatów szkoleniowych grupowych z zakresu doradztwa zawodowego, szkoleń interpersonalnych oraz grupowych szkoleń z zakresu obsługi komputera. W najbliższych miesiącach uczestnicy projektu podejmą już konkretne szkolenia zawodowe w zawodach takich jak: kucharz, kosmetyczka, obsługa kasy fiskalnej, operator wózka widłowego, opiekunka medyczna, opiekun dziecięcy, kurs księgowości, kurs administracyjno-biurowy. Po ukończonych szkoleniach uczestnicy od m-ca VII/19 podejmą staże zawodowe u pracodawców na terenie gminy i miasta Golub-Dobrzyń. Realizatorzy projektu obserwują dość znaczne zainteresowanie oraz zaangażowanie uczestników w działania projektowe co napawa optymizmem na przewidywane późniejsze efekty realizacyjne. W ramach zadań projektowych uczestnicy mają możliwość bezpłatnego skorzystania ze wsparcia radcy prawnego, terapeuty, pracownika socjalnego oraz psychologa. Uczestnicy projektu bardzo pozytywnie wypowiadają się o dotychczasowych postępach z udziału w projekcie i mają nadzieję na dalszy rozwój zawodowy oraz powrót na rynek pracy.
Realizatorzy na bieżąco informować będą o dalszych postępach i realizacji projektu. 


Informacje dotyczące stanu realizacji projektu Klub Integracji Społecznej ,,Aktywni razem"

W miesiącach kwiecień, maj i czerwiec uczestnicy projektu realizowali zadania projektowe wynikające z harmonogramu. Odbyły się zajęcia grupowe związane z nauką obsługi komputera, warsztaty grupowe z psychologiem z zakresu autoprezentacji i komunikacji społecznej oraz warsztaty grupowe z doradcą zawodowym. Indywidualnie każdy z uczestników ma możliwość uzyskania wsparcia psychologicznego. W każdy poniedziałek KIS pełni dyżur dla uczestników projektu w godz od. 15-19. W trakcie dyżuru można uzyskać wsparcie i poradę terapeuty, radcy prawnego, psychologa oraz pracownika socjalnego. Miesiąc maj obfitował w znaczące wydarzenia dla uczestników tj. rozpoczęcia kursów zawodowych w wybranych dla każdego indywidualnie profesjach. Zrealizowano 20 kursów zawodowych w zawodach: kosmetyczka, kucharz, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, brukarz, sprzedawca, pracownik administracyjno-biurowy, księgowość. Realizacją szkoleń zajmowała się firma szkoleniowa zewnętrzna INFO-BIZ z Grudziądza. Szkolenia oprócz części teoretycznych w większości realizowane były w konkretnych zakładach pracy w formie praktyk zawodowych. Za realizację kursów zawodowych uczestnicy otrzymali dodatki szkoleniowe. Jedna z uczestniczek po ukończonym kursie zawodowym podjęła zatrudnienie. Obecnie dalszy ciąg realizacji projektu kontynuuje 19 osób. W dniach 13-14 czerwca grupa projektowa uczestniczyła w dwudniowej wizycie studyjnej w Sopocie i Gdańsku. Celem wizyty było poznanie historii i działalności funkcjonujących na tym terenie podmiotów ekonomii społecznej m.in. zwiedziliśmy Spółdzielnię Socjalną Kooperacja w Sopocie, CIS Św Alberta w Gdańsku, Osiedle Sitowe w Gdańsku oraz Hotel So Stay w Gdańsku, w którym mieliśmy okazję nocować. Uczestnicy zwiedzili również Molo w Sopocie oraz Muzeum Solidarności w Gdańsku. Podsumowaniem zakończenia pierwszej części realizacyjnej projektu było spotkania uczestników, władz Gminy, osób współpracujących i zaangażowanych w realizację projektu, na którym wręczone zostały uroczyście certyfikaty ukończonych szkoleń i przedstawiona prezentacji dotychczasowych dokonań. Wójt Gminy Pan Marek Ryłowicz gratulował wszystkim uczestnikom pomyślnie zakończonej ścieżki aktywizacyjnej oraz złożył życzenia dalszej wytrwałości i zaangażowania w działania projektowe. Od m-ca lipca uczestnicy podjeli 6 m- czne staże zawodowe u pracodawców, u których realizowali część praktyczną zawodową. Projekt przewiduje w dalszej fazie organizację giełdy pracy, wizytę studyjną, pośrednictwo pracy oraz dalsze wsparcie KLUBU poprzez psychologa, pracę środowiskową i socjalną. Realizatorzy serdecznie dziękują za dotychczasowe zaangażowanie personelowi, uczestnikom oraz pracodawcom. Mamy nadzieję na pozytywne zmiany po zakończonych wszystkich działaniach projektowych oraz szybki powrót na rynek pracy uczestników.Projekt Klub Integracji Społecznej ,,Aktywni razem"


Od m-ca VII/2019r. w ramach zadań projektowych uczestnicy odbywają zajęcia - staże zawodowe w zawodach jakie ukończyli w wyniku zrealizowanych szkoleń. Staże zawodowe odbywają się m.in w Szpitalu Powiatowym w Golubiu-Dobrzyniu, Środowiskowym Domu Samopomocy w Grodnie i Golubiu-Dobrzyniu, Salonach Kosmetycznych w Golubiu-Dobrzyniu, Zakładzie Gospodarczym EKOLOG w Golubiu-Dobrzyniu, Sklepach Spożywczych na terenie Nowogrodu, Golubia-Dobrzynia, Biurach Rachunkowych, Restauracji Magnolia w miejscowości Małki, SP Dulsk, SP Nowogród, SP Wrocki. Uczestnicy otrzymują za realizację pracy stypendium stażowe. W sierpniu grupa wzięła udział w jednodniowej wizycie studyjnej - gościliśmy w miejscowości Piła k/Tucholi w Górniczej wiosce. Uczestnicy zapoznali się z historią regionu, zasadach funkcjonowania tematycznej wsi, zwiedzano kopalnię węgla brunatnego i okoliczne atrakcje. W każdy poniedziałek KIS pełni dyżur dla uczestników projektu w godz od 15-19. W trakcie dyżuru można uzyskać wsparcie i poradę terapeuty, radcy prawnego, psychologa oraz pracownika socjalnego. W działaniach projektowych w m-cu wrześniu odbył się piknik integracyjno-edukacyjny dla uczestników projektu, ich rodzin i osób zaangażowanych w realizacje projektu. Mieliśmy przyjemność gościć w Gospodarstwie Agroturystycznym ,,Trzy Kasztany" w Dulsku. Podczas imprezy realizowane były warsztaty kulinarne, pogadanki profilaktyczne i edukacyjne oraz animacje dla dzieci zrealizowane przez tematyczną wieś Owocowa Kraina w Węgiersku. W miłej atmosferze uczestnicy projektu spędzili wspólnie wolny czas. Po ponad półrocznym okresie realizacyjnym widnieje perspektywa ze strony pracodawców zatrudnienia kilku uczestników po zakończonym stażu w ramach umowy o pracę. Efektem realizacyjnym jest również podjęcie nauki przez jedną z uczestniczek w ramach studiów zaocznych na wydziale pielęgniarstwa. Większość uczestników ocenia udział w projekcie jako korzystną szansę na zmianę swojej sytuacji na rynku pracy i poprawę warunków życiowych. Dla realizatorów projektu jest to czynnik determinujący dalsze działania z zakresu aktywizacji społecznej i zawodowej dla mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń.
facebook
youtube
instagram