wtorek 11 Maj 2021
Imieniny: Igi, Filipa i Franciszka
 • baner_górny_gops

Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel/fax. 056 683 54 04
e-mail: gops-gd@wp.pl, gops@uggolub-dobrzyn.pl
Pl.1000-lecia 22A, (II piętro)
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP: 878-16-15-573
kierownik: Daniela Kaleta

WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW
KIEROWNIK GOPS
Daniela Kaleta - 531 540 123, 56 683 54 04 (wew. 50)

PRACOWNICY SOCJALNI
- 56 683 54 04 (wew. 51)
Anna Dębiec

Anna Miętka
Małgorzata Kamińska
Jolanta Lazarowska
Ewa Iwińska

ŚWIADCZENIA RODZINNE  I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Katarzyna Welc - 56 683 54 04 (wew. 54)


ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
Iwona Welc - 56 683 54 04 (wew. 54)


KSIĘGOWOŚĆ
Robert Obara - 56 683 54 04 (wew. 51)

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Piotr Juzoń

Tel: +48 500 200 632

Fax:+48 (32) 268 44 11

abIData s.c.

ul. 11 Listopada 1

41-300 Dąbrowa Górnicza
Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych

1.Miejsce i sposób składania ofert:

 

Siedziba Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul.Plac 1000 lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń

Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem:

Przeprowadzenie kursów zawodowych w celu realizacji projektu Klub Integracji Społecznej 'Aktywni razem"

Oferta będzie uznawana za skutecznie złożoną w terminie, jeśli do dnia 04.05.2020 r. do godziny 10.00 zostanie doręczona do sekretariatu Zamawiającego . Złożenie oferty w jakimkolwiek innym miejscu lub też nadanie oferty przesyłką poleconą przed datą składania ofert nie będzie uznawane za skuteczne złożenie oferty o ile nie dotrze do Zamawiającego do godziny 10.00 w dniu 04.05.2020r

 

2, Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursów zawodowych dla  uczestników projektu w zakresie i na zasadach określonych poniżej.

A. kurs- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i fakturowaniem , Kod  CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

     Liczba uczestników- 4 osoby

     Okres realizacji- V-VI/2020r

     Wymiar kursu- 120 h ( 60 h teoretycznych, 60h praktycznych)

B .kurs  - pomoc kuchenna   Kod  CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

    Liczba uczestników- 6 osób

     Okres realizacji- V-VI/2020r

     Wymiar kursu- 120 h (50 h teoretycznych, 70h praktycznych)

C. kurs florysta , Kod  CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

       Liczba uczestników- 1 osoba

       Okres realizacji- V-VI/2020r

       Wymiar kursu- 120 h (20 h teoretycznych, 100h praktycznych)

D. kurs grafik komputerowy -Kod  CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

        Liczba uczestników- 1 osoba

       Okres realizacji- V-VI/2020r

       Wymiar kursu- 150 h (50 h teoretycznych, 100h praktycznych)

E. kurs pomocnik brukarza  , -Kod  CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

       Liczba uczestników- 1 osoba

       Okres realizacji- V-VI/2020r

       Wymiar kursu- 120 h (40 h teoretycznych, 80h praktycznych)

F. kurs administracyjno-biurowy z obsługą urządzeń biurowych, Kod  CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

        Liczba uczestników- 1 osoba

       Okres realizacji- V-VI/2020r

       Wymiar kursu- 120 h (60 h teoretycznych, 60h praktycznych)

G. kurs opiekun medyczny, Kod  CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

       Liczba uczestników- 4 osoby

       Okres realizacji- V-VI/2020r

       Wymiar kursu- 150 h (80 h teoretycznych, 70h praktycznych)

H. Kurs piekarz, Kod  CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

        Liczba uczestników- 1 osoba

       Okres realizacji- V-VI/2020r

       Wymiar kursu- 150 h (80 h teoretycznych, 70h praktycznych)

I. Kurs kucharz, Kod  CPV 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

        Liczba uczestników- 1 osoba

       Okres realizacji- V-VI/2020r

       Wymiar kursu- 150 h (80 h teoretycznych, 70h praktycznych)

 

3.Celem zamówienia jest realizacja kursów zawodowych dla uczestników projektu Klub Integracji Społecznej "Aktywni razem", w ramach których uczestnicy nabędą  kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

 

 1. KOD CPV  80000000-4 usługi szkoleniowe.

 

 1. Dodatkowe przedmioty zamówienia

Do zakresu szkoleń  w wymiarze opisanym w Przedmiocie zamówienia dochodzą jeszcze elementy związane z wyżywieniem uczestników, zakupem odzieży roboczej i niezbędnymi badaniami lekarskimi.

 1. Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia nastąpi w terminie od V-VI/2020r

 1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej pozwalającej na właściwą realizację usług – sposób stwierdzenia spełnienia warunku – oświadczenie wykonawcy zawarte w ofercie;

b) posiadają potencjał techniczny i osobowy niezbędny do należytego wykonania usługi, w szczególności dysponują kadrą spełniającą wymogi zamawiającego wskazane w treści zapytania – sposób stwierdzenia spełnienia warunku – oświadczenie wykonawcy zawarte w ofercie oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie trenerów, dołączone do oferty zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu, w części stanowiącej opis przedmiotu zamówienia;

c) nie posiadają powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym i innymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę cenową w postępowaniu - sposób stwierdzenia spełnienia warunku – oświadczenie złożone według wzoru stanowiącego załącznik  do zapytania.

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

- wiedzy i doświadczenia (zdolności technicznej lub zawodowej) tj. wykażą się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają potencjał techniczny i osobowy niezbędny do należytego wykonania usługi, w szczególności dysponują kadrą spełniającą wymogi zamawiającego wskazane w treści zapytania – sposób stwierdzenia spełnienia warunku – oświadczenie wykonawcy zawarte w ofercie oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie trenerów, dołączone do oferty zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu, w części stanowiącej opis przedmiotu zamówienia.

- o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy nie posiadają powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym i innymi Wykonawcami, którzy złożyli ofertę cenową w postępowaniu - sposób stwierdzenia spełnienia warunku – oświadczenie złożone według wzoru stanowiącego załącznik  do zapytania.

- o  udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej pozwalającej na właściwą realizację usług – sposób stwierdzenia spełnienia warunku – oświadczenie wykonawcy zawarte w ofercie.

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej i zawarcie umowy

a) Zamawiający upubliczni informację o wyniku postępowania w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Jednocześnie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o wyborze oferty oraz o terminie zawarcia umowy.

b) W przypadku kiedy wybrany Wykonawca będzie się uchylał od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w zapytaniu lub zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od zawarcia umowy z tym Wykonawcą. Warunki zapytania dotyczące zatrzymania wadium stosuje się.

c) W przypadku wskazanym w pkt. 2 powyżej Zamawiający będzie uprawniony do ponownego wyboru Wykonawcy spośród pozostałych ofert nie podlegających odrzuceniu, zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert. Warunki niniejszego zapytania dotyczące w szczególności trybu informowania o wyborze Wykonawcy, wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy stosuje się w wówczas odpowiednio.

 

 1. Postanowienia końcowe

a. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia zapytania bez wyboru ofert lub odwołania ogłoszonego zapytania.

b. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom jakichkolwiek kosztów poniesionych przez nich w związku z postępowaniem.

c. Zamawiający może udzielić wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi polegające na powtórzeniu podobnych usług.

d. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających.

e. Postępowanie niniejsze prowadzone jest w formie pisemnej.

f. Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym w zapytaniu nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.

 

 1. Dodatkowe wymagania Zamawiającego

a. po wykonaniu każdej edycji kursu wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić egzamin dla uczestników oraz wydać certyfikaty ukończenia/zaliczenia kursu.

b.  Wykonawca zobowiązany jest przygotować i prowadzić, a po zakończeniu szkolenia przekazać Zamawiającemu następującą dokumentację z każdej edycji szkolenia:

- Dziennik zajęć zawierający:

- Listy z podpisami młodzieży potwierdzające obecność na każdych zajęciach;

- Harmonogram zajęć;

-Tematykę każdego spotkania z podpisem osoby prowadzącej podczas każdych zajęć;

- Program szkolenia;

-  Kserokopie certyfikatów, które zostały rozdane uczniom

 

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium: Łączna cena brutto za przeprowadzenie wszystkich kursów objętych zapytaniem (C) Waga (%) 100.

 

Kryterium C będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w ofercie cenowej. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku poprzez odcięcie trzeciej i następnych cyfr po przecinku – trzecia i następne cyfry po przecinku nie będą brane pod uwagę bez względu na wartość trzeciej po przecinku cyfry.

Liczba punktów w tym kryterium (C) zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

 

 1. C=Cmin/Co ⋅100

 

C – liczba punktów badanej oferty ,

C min – najniższa cena brutto spośród wszystkich cen w złożonych ofertach nie odrzuconych,

C o – cena brutto badanej oferty.

 

 1. Sposób przeprowadzenia postępowania i wybór oferty najkorzystniejszej

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów

w ramach ww. kryterium.

 1. Zamawiający odrzuci ofertę także w przypadku gdy:

a) jej treść nie będzie odpowiadała wymogom zawartym w zapytaniu;

b) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

 1. 1. Zamawiający uprawniony jest do wezwania wykonawcy do złożenia brakujących dokumentów albo do wezwania do złożenia wyjaśnień co do treści oferty i oferowanej ceny. Zamawiający uprawniony jest do odrzucenia oferty wykonawcy, który nie uzupełnił dokumentów lub nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

2. Zamawiający jest uprawiony do weryfikacji przedstawionych oświadczeń, referencji i poświadczeń, w szczególności poprzez wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub poprzez konsultacje z podmiotem wystawiającym dokument poświadczający badaną okoliczność (w szczególności wykształcenie i doświadczenie trenera, doświadczenie wykonawcy).

3. Zamawiający uprawniony jest do wykluczenia wykonawcy z postępowania i odrzucenia jego oferty w przypadku kiedy wykonawca poda w ofercie lub dokumentach załączonych do oferty nieprawdziwe informacje dotyczące w szczególności jego doświadczenia oraz należytej realizacji usług, lub informacje dotyczące doświadczenia i wykształcenia kadry trenerskiej.

4. Wykonawca w ofercie obowiązany jest podać łączną całkowitą cenę brutto, za wykonanie zamówienia, na które składa ofertę tj. za przeprowadzenie wszystkich usług szkoleniowych wskazanych w przedmiocie zamówienia, zgodnie z wymogami Zamawiającego i w terminach przez niego wskazanych.

5. W treści oferty Wykonawca obowiązany jest wskazać ceny jednostkowe dla wszystkich usług szkoleniowych stanowiących przedmiot zamówienia. Oferta nie zawierająca wszystkich cen jednostkowych będzie odrzucona przez Zamawiającego bez wzywania do uzupełnienia, albowiem nie jest dopuszczalne uzupełnianie treści oferty złożonej w postępowaniu.

6. Cena wykonania zamówienia musi obejmować wszystkie elementy składowe usługi (w szczególności koszty pośrednie, koszty dojazdów, noclegów i wyżywienia trenerów, wynajmu sprzętu, ubezpieczenia) za wykonanie których Zamawiający jest zobowiązany Wykonawcy zapłacić, w tym również podatek VAT.

7. Cenę należy podać w złotych polskich.

8. Cena za wykonanie zamówienia ma charakter ryczałtu. Wykonawca zobowiązany jest w swojej ofercie uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi wyłączne ryzyko gospodarcze w przypadku zaoferowania ceny nieodpowiadającej rzeczywistym kosztom realizacji zamówienia.

9. Zamawiający uprawniony jest do odrzucenia oferty zawierającej cenę rażąco niską

w stosunku do przedmiotu zamówienia, po wezwaniu wykonawcy do złożenia wyjaśnień w tym zakresie, lub bez takiego wezwania, o ile wiedza, jaką dysponuje Zamawiający pozwoli na określenie ceny jako rażąco niskiej.

 1. Załączniki – Formularz oferty i załącznik Oświadczenia.
 2. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
 3. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe oraz zamieści informację na stronie internetowej.
Do pobrania: Formularz oferty

facebook
youtube
instagram